Uslovi Korišćenja

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja internet stranice

I Opšte

1. Pristup ovoj internet stranici je predmet „Uslova korišćenja internet stranice“ (u daljem tekstu označeni sa „Uslovi korišćenja“). Pre korišćenja internet stranice, molimo da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja. Korišćenjem internet stranice, objavljujete da ste obratili pažnju na uslove korišćenja i da ste ih prihvatili. Ako ne prihvatate neke od uslova korišćenja, nemojte koristiti ovu internet stranicu.

2. Ovu internet stranicu je formirala kompanija DENSO EUROPE B.V., privatna kompanija sa ograničenom odgovornošću, čije sedište je u Hogeweyselaan 165 (1382 JL) u Vespu, u Holandiji (u daljem tekstu označena kao “DENSO”). Naš PDV registracioni broj je NL800734853B01. Registracija br. 320 50077 Privredna komora Hilversum, Holandija.

3. „Sadržaj“ ove internet stranice uključuje ali nije ograničen na: tekst, grafičke prikaze, zvučne sadržaje i osnovni kod izvora/objekta (kao što je ali nije ograničen na, HTML kod ili Java kod) ove internet stranice i bilo kog njenog dela.

II Dozvoljeno korišćenje

1. Stav i ponašanje korisnika mora biti u skladu sa onim što se u svakom pogledu očekuje od odgovornog i ozbiljnog internet korisnika. Između ostalog, korisnik ne sme koristiti internet stranicu ili njen sadržaj za postupke i/ili ponašanje koji su protivzakoniti ili u suprotnosti sa opštom pristojnošću. Posebno se zabranjuju sledeći postupci i/ili ponašanje: i. nepoštovanje radova zaštićenih patentom, autorskim pravima, bazom podataka, zaštitom dizajna ili zaštitnim znakom i svaki drugi postupak koji je u suprotnosti sa pravima na intelektualnu svojinu treće strane; ii iznošenje štetnih, nezakonitih ili obmanjujućih tvrdnji; iii širenje materijala koji nije dozvoljen zakonom; iv postupanje koje nije u skladu sa važećim zakonima ili međunarodnim pravom; v zaobilaženje ili brisanje bezbednosnih mera na internet stranici ili njenom delu.

2. Korisnik može koristiti sadržaj (izuzete grafičke prikaze, pogledajte ispod) za nekomercijalnu ili ličnu upotrebu. Korisnik ne sme distribuirati, modifikovati, reprodukovati, prenositi, objavljivati, emitovati, postavljati na internet ili na drugi način koristiti sadržaj ove internet stranice tako da između ostalog uključuje komercijalizaciju ili eksploataciju.

3. Sadržaj ove internet stranice se ne sme modifikovati, kopirati ili podvrgnuti povratnom inžinjeringu.

4. Svaka kopija sadržaja mora uključiti napomenu o autorskim pravima ili zaštitni znak kompanije DENSO.

5. Distribucija, modifikacija, reprodukcija, prenos, publikovanje, emitovanje, postavljanje na internet ili drugačija upotreba grafičkih prikaza sa ove internet stranice je zabranjena bez izričitog pisanog pristanka kompanije DENSO.

III Prava koja se odnose na intelektualnu svojinu

1. Sva prava koja se odnose na intelektualnu svojinu u odnosu na sadržaj internet stranice, poseduje isključivo kompanija DENSO ili njene podružnice. Nazivi proizvoda, logotipi, marke ili naziv DENSO koji se pojavljuje na ovoj internet stranici i/ili su označeni sa ® ili ™ su zaštitni znak u posedu ili pod licencom kompanije DENSO ili njenih podružnica, a materijali označeni sa © su predmet autorskih prava u posedu kompanije DENSO ili njenih podružnica.

2. Upotreba ili zloupotreba tih zaštitnih znakova ili materijala pod zaštitom autorskih prava, osim kako je to navedeno iznad, strogo je zabranjena.

IV Materijalna odgovornost i obeštećenje

1. Sadržaj je koliko je nama poznato istinit i tačan.

2. Generalno, kompanija DENSO veruje da su njeni linkovi do javno dostupnih veb stranica trećih strana zakonski dozvoljeni i u skladu sa opštim običajima onih koji koriste internet. Ako bilo koji entitet ne želi da internet stranica kompanije DENSO poseduje link prema njihovoj stranici, DENSO će nakon njihovog pismenog zahteva ukloniti link sa ove internet stranice.

3. Kompanija DENSO nije odgovorna za bilo kakvu posledičnu štetu (uključujući gubitak podataka) koja se odnosi na, ili je proistekla iz (upotrebe) sadržaja internet stranice ili sadržaja internet stranice koji se na bilo koji način povezuje sa internet stranicom kompanije DENSO pomoću na primer, hipertekst linkova ili metaoznaka.

4. Kompanija DENSO ne daje garanciju da je materijal (npr. informacija o proizvodu) oslobođen grešaka, nedostataka ili virusa, niti garantuje da će te greške i/ili nedostatke ispraviti.

5. U bilo kom slučaju, ukupna materijalna odgovornost kompanije DENSO kao i obeštećenje prema vama, neće preći novčani iznos koji ste uplatili kompaniji DENSO za sadržaj na ovoj internet stranici.

6. Korisnik nadoknađuje kompaniji DENSO potraživanja trećih strana koja su u vezi sa kršenjem ili neispunjenjem (sadržaja) uslova korišćenja ili potraživanja koja su na drugi način povezana ili proističu iz korišćenja (sadržaja) internet stranice od strane korisnika.

V Drugo

1. Uslove reguliše zakonodavstvo Holandije. Bilo kakvi sporovi nastali između kompanije DENSO i korisnika, proistekli iz uslova korišćenja, biće podneti nadležnom sudu u Amsterdamu, u Holandiji.