Pravila kampanje

Zvanična pravila Lige Pravih Mehaničara

1.         Uslovi poslovanja

Uslovi poslovanja – Naslov

Pravila kampanje

Zvanična pravila Lige Pravih Mehaničara

1.         Organizator kampanje i zvanična pravila kampanje

Kampanju “Liga Pravih Mehaničara” (u daljem tekstu: “Kampanja”), organizuje i sprovodi DENSO Europe BV, sa registrovanim sedištem na adresi: Hogeweyselaan 165, 1382 JL, Holandija, PIN: NL800734853B01 (u daljem tekstu: “DENSO”), i SC LOOPAA MARCOM SRL, sa registrovanim sedištem na Cluj-Napoca, 64 I.B. Deleanu street, Cluj county, registracioni broj: RO31105465 (u daljem tekstu zajednički označeni kao: “Organizatori”).

Kampanja po svojim karakteristikama predstavlja javno obećanje nagrade odnosno nagradni konkurs, koji će se sprovoditi u skladu sa odredbama predmetnih Uslova poslovanja.  Pravila Uslova poslovanja su obavezujuća za sve učesnike. Organizatori zadržavaju pravo da izmene pravila u bilo kom momentu. Izmene stupaju na snagu kada su stavljene učesnicima na uvid njihovim objavljivanjem na veb-sajtu www.densopromo.rs.

2.         Trajanje Kampanje

Period trajanja Kampanje je od 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine.

3.         Uslovi učestvovanja

Svaki preduzetnik ili pravno lice koje se bavi poslovnom delatnošću auto-mehaničara odnosno automehaničarska radionica u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini može da učestvuje u Kampanji (u daljem tekstu: “Učesnik”). U cilju registracije, Učesnik mora da popuni sva neophodna polja u formularu i da izabere jednog od DENSO dobavljača [Euro Auto, Gazelakomerc, Kit Commerce, Wagen International, Sanel, Sim Impex, Unitrade, Jur Prom] radi utvrđivanja valjanosti (validacije) pre kreiranja porudžbine.

Poslovno ime i PIB Učesnika biće poslati izabranom dobavljaču radi utvrđivanja valjanosti (validacije).

Valjanost profila Učesnika će biti utvrđena od strane izabranog dobavljača. U slučaju da profil nije validiran, Učesnik neće moći poručiti nijedan DENSO paket zaliha od ovog dobavljača. U slučaju da je validacija odbijena od strane izabranog dobavljača, Učesnik može tražiti validaciju od strane drugog dobavljača koji učestvuje u Kampanji.

Učesnici preuzimaju odgovornost i obavezu da konsultuju veb-sajt Kampanje:  www.densopromo.rs, kako bi se upoznali sa pravilima iste.

Učesnici preuzimaju punu odgovornost u pogledu postojanja prava ili internog ovlašćenja da poruče DENSO proizvode i pakete.

4.         Mehanizam Kampanje

Kampanja se sprovodi putem veb-sajta www.densopromo.rs, glavne platforme za Kampanju. Za učestvovanje u Kampanji potrebno je da Učesnik popuni inicijalni formular, položi prvi test i validira svoj nalog.

Za svaku preduzetu radnju Učesnici će sakupljati poene na sledeći način:

Polaganje testa – maksimalni broj bodova je 100. Svaki test se sastoji od 10 pitanja. Da bi položio test, Učesnik mora da odgovori tačno na najmanje 6 pitanja. Učesnici će biti nagrađeni sa 10 poena za svaki tačan odgovor.

Uspešan završetak jednog kursa – 50 poena

Pregled proizvoda – 50 poena

Unos ličnih podataka (nagrađuje se samo jednom) – 30 poena

Dostizanje novog nivoa profila (3 nivoa) – 100 poena

Postavljanje (upload) profilne fotografije (nagrađuje se samo jednom) – 30 poena

Validacija naloga – 50 poena

Poeni koji se dobijaju kupovinom DENSO paketa:

Postoje 3 DENSO paketa svećica u zalihama, koja su predmet ponude tokom Kampanje:

Osnovni DENSO paket zaliha: 100 poena za prvi paket, 25 poena postepenog povećavanja za svaku sledeću porudžbinu.

Napredni DENSO paket zaliha: 150 poena za prvi paket, 25 poena postepenog povećavanja za svaku sledeću porudžbinu.

Ultra DENSO paket zaliha: 200 poena za prvi paket, 25 poena postepenog povećavanja za svaku sledeću porudžbinu.

Sadržaj svake vrste ponuđenih DENSO paketa zaliha biće dostupan Učesnicima nakon validacije njihovih naloga od strane dobavljača koji učestvuju u Kampanji, a pre njihove kupovine.

Pored poena koje na osnovu kupovine DENSO paketa zaliha Učesnici dobijaju na gore opisan način, Učesnicima će za njihovu prvu i drugu porudžbinu takođe biti dodeljeno sledeće:

-           Za prvu kupovinu, Učesnici će dobiti besplatan paket sa 4 uzorka TT svećica;

-           Za drugu kupovinu, Učesnici će dobiti  teleskopsku svetiljku.

Na kraju Kampanje, 10 najboljih Učesnika će biti nagrađeno. Lista 10 najboljih Učesnika će biti objavljena na veb-sajtu Kampanje www.densopromo.rs.

Nagrade koje će biti dodeljene su određene u Članu 5 Uslova poslovanja.

Uputstvo za otvaranje naloga:

-           Pristupiti veb-sajtu www.densopromo.rs;

-           Na početnoj stranici kliknuti “Take the test” opciju;

-           Popuniti formular sa sledećim podacima:

-           Ime;

-           E-mail;

-           Lozinka;

-           Prekucati lozinku.

-           Nakon registracije, neophodno je da Učesnik polaže prvi test provere poznavanja mehanike i da ga položi sa najmanje 60 poena;

-           Nakon što je položio test, Učesnik treba da izabere jednog od ponuđenih dobavljača i da zatraži validaciju naloga;

-           Da bi mogao da zahteva validaciju, Učesnik treba da popuni sledeće podatke:

-           Poslovno ime društva;

-           PIB.

-           Izabrani dobavljač će validirati ili odbiti validaciju Učesnikovog naloga. Učesnik može da izabere drugog dobavljača koji učestvuje, za validaciju. Samo jedan dobavljač može biti izabran odnosno određen za nalog Učesnika, odnosno, Učesnici imaju pravo da vrše porudžbine samo od dobavljača koji je validirao njihov nalog.

Nakon kreiranja naloga i validacije, Učesnik će moći da pristupi zalihama paketa svećica sa specijalnim popustima Kampanje, koji mogu biti poručeni.

5.         Nagrade u Kampanji

Nagrade koje će biti dodeljene na kraju Kampanje prvim 10 Učesnicima sa najviše poena u “Ligi Pravih Mehaničara” su:

-           Laptop 2 in 1 Acer Aspire S1003-198U,  Intel® Quad-Core Atom™ x5-Z8350 1.44GHz, 10.1", 4GB, 64GB eMMC, Intel HD Graphics, Microsoft Windows 10 Home;

-           Huawei MediaPad T3 10, 9.6", Quad Core 1.4 GHz, 2GB RAM, 16GB, 4G;

-           Bose slušalice;

-           Fotoaparat;

-           Sportski fotoaparat;

-           Pametni sat (smartwatch);

-           Eksterna baterija;

-           Eksterni hard disk;

-           Auto kamera (dash cam);

-           Višenamenska sprava.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Dodatni poštanski troškovi, troškovi transporta i troškovi isporuke vezani za dodeljene podsticaje i nagrade mogu biti naplaćeni Učesnicima.

Konačni rezultati će biti objavljeni na veb-sajtu  u odeljku: “Najbolji u Ligi Pravih Mehaničara”.

6.         Kraj Kampanje

Kampanja se može završiti u bilo kom momentu u slučaju nastupanja okolnosti više sile koji mogu uticati na sprovođenje Kampanje. Ukoliko Organizatori odluče da prekinu Kampanju, Učesnici će o tome biti javno obavešteni putem sredstava javnog informisanja ili veb-sajta Kampanje, u skladu sa pravilima Kampanje.

7.         Zaštita podataka o ličnosti

Pre prikupljanja podataka, Organizatori kao rukovaoci koji prikupljaju podatke upoznaće Učesnike, kao lica na koje se podaci odnose, o:

(i)         svom identitetu (poslovnom imenu), odnosno identitetu drugog lica koje je odgovorno za obradu podataka u skladu sa zakonom;

(ii)        svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka;

(iii)       načinu korišćenja podataka;

(iv)       identitetu lica ili vrsti lica koja koriste podatke;

(v)        obaveznosti i pravnom osnovu, odnosno dobrovoljnosti davanja podataka i obrade;

(vi)       pravu da pristanak za obradu opozove, kao i pravne posledice u slučaju opoziva;

(vii)      pravima koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade;

(viii)     drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savesnom postupanju.

Učesnici imaju pravo da od Organizatora zatraže uvid u lične podatke, koji se na njega odnose, kao i da opozovu saglasnost za obradu podataka koji se na njega odnose u bilo kom momentu.

Po opozivu saglasnosti za obradu podataka, Organizatori neće dalje obrađivati lične podatke Učesnika i [molimo unesite koje su posledice povlačenja saglasnosti, na primer, Učesnici neće moći da učestvuju u ovoj Kampanji].

8.         Sporovi

U slučaju spora, Organizatori i Učesnici u Kampanji će uložiti napore da ga reše mirnim putem. U slučaju da to nije moguće, spor će biti rešen pred nadležnim sudom Republike Srbije.

Merodavno pravo koje će se primenjivati na Kampanju jeste pravo Republike Srbije.

9.         Završne odredbe

Pravila Kampanje su dostupna besplatno na veb-sajtu www.DENSOpromo.rs

U cilju učestvovanja u predmetnoj Kampanji, neophodno je da Učesnici postupaju u skladu sa odredbama predmetnih Uslova poslovanja.